Občanské právo

- právní analýza a připomínkování smluvních dokumentů

 

- sepis smluv ( např. o převodu nemovitostí, nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy, darovací, zástavní, smlouvy o zřízení věcného břemene…)

 

- pořízení pro případ smrti (sepis závěti)

 

- zastupování v dědickém řízení

 

- sousedské vztahy

 

- zastupování ve všech stádiích soudních sporů

 

- hledání mimosoudních smírných řešení

 

- sepis řádných a mimořádných opravných prostředků

 

- uplatnění nároku na náhradu škody (např. v souvislosti se škodou způsobenou na zdraví a majetku)

 

- vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou

 

- zastupování v exekučním řízení